MGDDI-60 - 60W DC-DC转换器

生产商: Gaia
产品类别: DC-DC转换器
系列: MGDDI-60系列 - 60W工业系列
输出功率: 60W
特性:

- 极寛的输入电压范围

- 额定功率达60W

- 软启动

- 隔离电压1500Vdc

- 集成LC输入过滤器

- 永久性短路保护

- 外置同步功能

- 没有光电耦合器, 高可靠性

- 外置调整调节: -20/+10%

数据表:  MGDDI-60系列数据表

型号

输入电压

输出数目

输出电压

输出电流

MGDDI-60-R-C

12 -160VDC

双路 (隔离)

2 x 5V

5.0A

MGDDI-60-R-E

12 -160VDC

双路 (隔离)

2 x 12V

2.5A

MGDDI-60-R-F

12 -160VDC

双路 (隔离)

2 x 15V

2.0A

MGDDI-60-R-I

12 -160VDC

双路 (隔离)

2 x 24V

1.25A