微型 > SIP&DIP-24封裝 > DC/DC 转换器 2W                                                               DC/DC CONVERTERS > SIP/SMD 2W

EC2SANH系列

系列         >

产品类别  >

输入电压  >

输出电压  >

输出功率  >

特性         >

 

 

 

 

 

参考连结  >

EC2SANH

DC-DC转换器

DC4.5-5.5, 10.8-13.2, 21.6-26.4

5, 12, 15, ±5, ±12, ±15VDC

2W

工业标准SIP-7封装

隔离电压3000VDC

非稳压输出

效率高达88%

工业标准引出线

不含钽电容

EC2SANH系列数据表


型 号 输入电压 (V) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 效率(%) 尺寸(mm)
EC2SA01NH  4.5-5.5 5 0.4 82 19.60 x 7.20 x 10.20
EC2SA02NH 12 0.167 84
EC2SA03NH 15 0.134 85
EC2SA04NH ±12 ±0.083 85
EC2SA05NH ±15 ±0.067 87
EC2SA06NH ±5 ±0.2 83
EC2SA11NH 10.8-13.2 5 0.4 82
EC2SA12NH 12 0.167 87
EC2SA13NH 15 0.134 87
EC2SA14NH ±12 ±0.083 86
EC2SA15NH ±15 ±0.067 87
EC2SA16NH ±5 ±0.2 84
EC2SA21NH 21.6-26.4 5 0.4 82
EC2SA22NH 12 0.167 87
EC2SA23NH 15 0.134 88
EC2SA24NH ±12 ±0.083 87
EC2SA25NH ±15 ±0.067 88
EC2SA26NH ±5 0.2 83