Autronic - HEBC60 DC-DC 转换器

 

生产商:Autronic

 

产品类别:欧洲标准尺寸19” DC-DC 转换器

 

参考连结:HEBC60 数据表

特性:

 • 隔离; 输出功率可达60W
 • 单/双路输出
 • 机架安装
 • 过温关闭
 • 短路保护
 • 输出端电压保护
 • 胶合部分更好的抗振性
 • 固定的开关频率130KHZ
 • 根据铁路标准EN 50155和50121-3-2(EMC)
 • 有效的浪涌电流限制
 • 反极性保护
 • 工作温度:-40℃ 至+85℃
 • 保持时间大于10ms(Class S2)


Vin/V
min. - max.
Vout1/V Iout1/A Vout2/V Iout2/A 型号 订购号码
14,4 - 154 12,0 2,0 5,0 6,0 HEBC60-2DW 87 51 65 0112 7
14,4 - 154 24,0 2,5     HEBC60-W 87 41 24 0112 3